สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

News
ระเบียบสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ว่าด้วยการรายงานคดีสำคัญ การรายงานคดี และการตรวจสำนวนคดีในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ คำสั่งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ที่ ๕๗/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายการกำกับดูแลคดีของศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรายงานคดีสำคัญในศาลชั้นต้นและศาลชั้นอุทธรณ์ต่อประธานศาลฎีกาและการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค พ.ศ. ๒๕๖๒ คำสั่งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ที่ ๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายการกำกับดูแลคดีของศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ รับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
image
image
image
image
image