สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

News
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลศาลยุติธรรมหลักสูตร การรายงานคดีสำคัญในศาลชั้นต้นและข้อสังเกตจากการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดี ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลศาลยุติธรรมหลักสูตร การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับระบบยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับ-ส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing Version 3) ประกาศคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 คำสั่งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ที่ ๘๐/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายการกำกับดูแลคดีของศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ระเบียบสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ว่าด้วยการรายงานคดีสำคัญ การรายงานคดี และการตรวจสำนวนคดีในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
image
image
image
image
image