Accessibility Tools

 

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ติดต่อเราimage

 ที่ตั้ง

อาคารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
เลขที่ 999 ถ.สิงหวัฒน์  ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก  65000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055 258 566

โทรสาร  055 258 226

 

 อีเมล์

jor6@coj.go.th

 

 Social