สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

การบริการ
แบบรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการติดต่อราชการ

แบบรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการติดต่อราชการของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๖

กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล ผู้แจ้ง
กรุณากรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์