สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ประกาศคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

image เอกสารแนบ