สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ และศาลในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

image เอกสารแนบ