สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรายงานคดีสำคัญในศาลชั้นต้นและศาลชั้นอุทธรณ์ต่อประธานศาลฎีกาและการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค พ.ศ. ๒๕๖๒

image เอกสารแนบ