สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

แนวทางและระบบศาลต้นแบบตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา พ.ศ. 2562-2563 และการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ผ่านระบบ Video Conference

image เอกสารแนบ