Accessibility Tools

 

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตามกฏหมายที่เกี่ยวกับคดียาเสพติดฯimage

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตามกฏหมายที่เกี่ยวกับคดียาเสพติดฯ
กิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบังคับคดี การบังคับโทษปรับ และการบังคับโทษในคดียาเสพติด


image เอกสารแนบ