สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศในส่วนภูมิภาคสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

image เอกสารแนบ