สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลศาลยุติธรรมหลักสูตร การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับระบบยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับ-ส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing Version 3)

image เอกสารแนบ